Home
_________________
Informatie 
_________________
Agenda
_________________
Foto's   
_________________
Meditatie  
_________________
Gemeente   
_________________
Alphacurus  
_________________
Gastenboek   
_________________
 
  Links   
_________________
 
  Kerkwijzer 
_________________
 
     
     
    Interview met Ds. B. Lampen (gezamenlijk kerkblad )


Het is me in al die jaren dat ik vraaggesprekken voer nog nooit overkomen: een predikant die als ik de pastorie betreed, een baby de fles geeft! Het gaat in dit geval om dominee Berto Lampen, die sinds kort predikant is van twee gemeenten: de hervormde gemeente van Beerzerveld en de gereformeerde kerk van Mariënberg. Beide gemeenten waren gelijktijdig vacant en waren niet in staat een fulltime predikant te beroepen. De oplossing: we beroepen samen een predikant en blijven ieder zelfstandig.

Lampen werd in 1974 in Vriezenveen geboren, volgde het lager onderwijs in Daarlerveen, de mavo in Vroomshoop en havo en atheneum aan het christelijk Lyceum in Almelo.

Studie
Lampen studeerde theologie aan de rijksuniversiteit van Groningen. Was dat uw eerste keus? Lampen: “Nee, ik wilde eerst arts worden, maar zag daarvan af omdat je in de praktijk de mensen maar eventjes ziet en ik was bang dat mensen dan een nummer zouden worden door het kortstondig contact. Als predikant trek je wat langere tijd op met mensen. Het pastoraat is voor mij dan ook erg belangrijk. Aandacht geven aan mensen en daarbij proberen vanuit het geloof te bemoedigen.”
Bij zijn studie was systematische theologie het hoofdvak. Waarom juist dit vak? “Omdat mensen zich soms kunnen afvragen of het geloof wel te beredeneren is. Zit er wel logica in? En die vraag kan ik me goed voorstellen. Het is zo dat als je gelooft, je met je verstand een sprong in het diepe moet durven te maken. Je kunt niet alles vatten en begrijpen. Je kunt God ook niet zien. Maar Hij laat Zich zien in Zijn Woord, de bijbel maar ook door de mensen heen, zusters en broeders. En ik geloof dat als wij bidden, de Here ook nabij wil zijn. Bij alle informatie die wij op een of andere manier krijgen van God is het boeiend om te proberen er een  bepaalde lijn in aan te brengen. Niet dat het een gesloten systeem moet zijn, we kunnen God niet vangen, maar je hoeft je verstand niet opzij te zetten om te geloven.” Oude Testament en pastoraat waren de bijvakken. En bovendien pedagogiek.

Scriptie
Triniteit - de goddelijke drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest - was het onderwerp van zijn scriptie. Wat boeide u daarin? “Dat God zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest en dat die drie personen eigenlijk vol eerbied met elkaar omgaan. Ze geven elkaar alle ruimte.” Kon u een bepaalde conclusie trekken? “Ja, het gaat altijd om de drie Personen. Ik ben ervan overtuigd dat je niet over God kunt spreken als je de Zoon of de Heilige Geest buiten boord zet. En de Vader al
helemaal niet. Er is één God, maar Hij openbaart Zich in de drie Personen. Je doet God tekort als je de drie-eenheid miskent.’’ Lampen studeerde in 2001 als doctorandus af bij professor van den Brom en deed in 2002 kerkelijk examen. “Aardig vind ik nog wel om te vermelden dat prof. Van den Brom mij niet zozeer veel heeft
geleerd, maar hij heeft me vooral leren nadenken. Daar ben ik hem erg dankbaar voor.”

Heemse
Wat verwachtte u als jong predikant - 29 jaar - van uw ambt? ”Ik verwachtte het evangelie te mogen verkondigen, de blijde boodschap dat de Here Jezus Verlosser wil zijn - voor ieder mens persoonlijk – en daaruit voortvloeiend dat de Heilige Geest je helpt te groeien in het geloof. Dat de Geest steeds nieuwe kracht en inspiratie geeft. En uiteraard mijn inzet in het pastoraat’. Daar ligt mijn hart feitelijk wel’’. Hoe kijkt u terug op vier jaar Heemse? “Het was ontzettend leerzaam,
ik had gedacht daar te mogen preken, huisbezoek te doen en catechisatie te geven. En dat gebeurde dan ook maar ik heb ook leren te vergaderen. Soms meer dan mij lief was. Ik voelde me in Heemse sterk betrokken bij de fusie die daar tot stand is gekomen. En heb ervaren met welke gevoelens die gepaard gaan’’. Zijn uw verwachtingen beantwoord? “Op zich wel, maar aan een volledig antwoord ben ik nog niet toe.” De invulling was soms anders dan ik gedacht had. Samenvattend: het was heel bijzonder en het blijft voor mij een voorrecht dat ik predikant mag zijn. Zo beleef ik dat telkens weer”. Als afscheidstekst koos de jonge predikant de woorden van Jezus: Blijf in Mij (Joh.15:4).

Mariënberg/Beerzerveld
Hoe kwam u in Mariënberg/Beerzerveld terecht? “Ik werd opgebeld met de vraag of ik interesse had. Daarna volgden er verschillende gesprekken waaruit bleek dat men samen een fulltime-predikant wilde beroepen. Beide gemeenten zijn er nog niet aan toe om te fuseren. Men blijft ieder zelfstandig en dat lijkt me erg verstandig. De zielzorg omvat samen 900 gemeenteleden; (Mariënberg 340 en Beerzerveld 560). Mijn intredepreek in Mariënberg ging over de geschiedenis van Abraham, zijn vrouw Sara en de slavin Hagar die op de vlucht slaat. Op een gegeven moment vraagt een engel aan Hagar: vanwaar komt gij en waarheen gaat gij”? Met andere woorden: als gemeente kom je ergens vandaan en ga je ergens naar toe. In Beerzerveld ging het over de tekst ‘Zie, Ik sta aan de deur en ik klop’. Als opdracht zie ik dat in mijn preken de Here Jezus verkondigd moet worden, dat Hij moet worden verheerlijkt als de Zoon van God.” Hoe kijkt u tegen beide gemeenten aan? ”Ik vind het een hele
uitdaging om te proberen dat de gemeenten goed met elkaar overweg kunnen ondanks cultuurverschillen die er zijn. “Mariënberg is misschien iets evangelischer (men zingt naast het Liedboek ook uit de Evangelische liedbundel). In Beerzerveld zijn er ook wel andere liederen buiten het liedboek mogelijk maar dan is er een gedrukte liturgie. De preken zullen in beide gemeenten gelijk zijn. In beide gemeenten is er zowel een morgen- als een avonddienst. Ik preek er over en weer’’. Hoe ziet uw liturgie eruit? “In de erediensten staat de woordverkondiging
centraal. De diensten zijn niet hoogliturgisch of zo. Wel hoop ik dat met de aloude psalmen en met de andere geestelijke liederen de Here geprezen en aanbeden wordt.”

Op Goed gerucht
Wat is uw mening over de groep ‘Op Goed Gerucht’? “Wat het goede aan dit gerucht is, begrijp ik niet zo goed. Het is mij te vaag, als de twijfel over het bestaan van God tot de boodschap van de kerk wordt gemaakt. En het verlossingswerk van de Here Jezus niet of nauwelijks de aandacht krijgt. Dat is immers de kern van het evangelie! Ik voel me meer thuis bij het Evangelisch Werkverband.”

Toekomst van de kerk
Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de kerk? “Ik ben erg blij dat de kerk groeit. Helaas wel buiten Europa. Het werk van de Here Jezus gaat altijd door, ook al gaat het niet altijd op de manier zoals we dat hier in Nederland gewend zijn. Vooral de Pinkster- en evangelische gemeenten groeien. Ik vind dit niet verontrustend of teleurstellend. Ik denk dat de rooms-katholieke en protestantse kerken nog vaak vastzitten aan de eigen cultuur. De evangelische gemeentes haken daar wellicht wat beter bij aan. Hier ter plaatse hopen we ook dat het evangelie zal mogen aansluiten bij de cultuur van Mariënberg en Beerzerveld.” Dominee Lampen is getrouwd met Margot (zij werkt bij een bankinstelling) en dochtertje Adriana is nu een half jaar. Zijn hobby’s zijn tuinieren, wandelen en fietsen; zijn vrouw wandelt en fietst gezellig met hem mee. Samen lezen ze veel. Hij theologie en zij lectuur uit de economische wereld. En Adriana kraait vanuit de box van plezier.

 

   

email Contact 
_________________

lampenkl