"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Eenmaal per maand vergadert de raad, samen met de predikant. Het moderamen vergadert een week eerder.

OUDERLINGEN

De ouderlingen bezoeken gemeenteleden. Zij moedigen de mensen aan om te blijven geloven en naar de kerk te komen. Zo werken zij mee om het lichaam van Christus bij elkaar te houden. Een bijzondere rol wordt vervuld door de jeugdouderlingen. Zij hebben de taak om jonge mensen te helpen om in hun eigen situatie het evangelie te verstaan en daaruit te leven. Er zijn op dit moment zeven wijken in onze gemeente. Elke wijk krijgt een ouderling toegewezen. De kerkenraad vergadert één keer per maand, elf keer per jaar. Vanuit de kerkenraad worden er afgevaardigden benoemd voor de Classis Hardenberg, voor de Particuliere Synode en voor de diverse commissies.

DIAKENEN

De diakenen bieden (financiële) hulp en zetten anderen aan om hulp te bieden. Zij beheren het ingezamelde geld. Zij verrichten allerlei taken in en om de eredienst en geven voorlichting over zaken die met de diakonie in verband staan. De diakenen krijgen twee wijken toegewezen.

MODERAMEN

Het moderamen (het dagelijks bestuur) bestaat uit vier personen, namelijk: de voorzitter van de kerkenraad, dit is meestal de predikant maar dat hoeft niet, de scriba, en twee leden van de kerkenraad. Deze personen worden, uitgezonderd de predikant, voor vier jaar gekozen.
De verkiezing vindt in de kerkenraadsvergadering plaats.
Het moderamen heeft als voornaamste taken:
- voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen
- uitvoeren van kerkenraadsbesluiten
- beleidsmatig bezig zijn
- vergaderen met het moderamen van de Ned. Herv. Gemeente van Beerzerveld