"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Kerkrentmeesters

Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de Kerkrentmeesters. Eindverantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid van deze commissie blijft de kerkenraad. Deze commissie werkt volgens de daartoe in de kerkorde opgestelde regels en het voor de commissie bepaalde statuut. Het personeelsbeleid omvat de (hulp)koster, (hulp)organist en andere betaalde krachten, uitgezonderd de predikant. Zij heeft verder onder haar beheer de gebouwen (kerk, De Wingerd, pastorie), beheer van het orgel, beheer over financiën. De financiële administratie is in handen van een daartoe benoemde boekhouder. Deze draagt zorg voor het opstellen van de begroting, jaarrekening, etc. De kerkrentmeesters heeft een eigen beleid. Alle kerkelijke commissies, die een financieel beroep doen op de kerkrentmeesters maken jaarlijks een begroting, en overleggen een financieel verslag van de werkelijk door hen gedane uitgave.