"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Hartelijk welkom bij de Sionskerk van Mariënberg

Wij zijn trots u onze website te tonen. Hiernaast ziet u de onderwerpen die wij u willen presenteren.Wij proberen de site geregeld te verversen. Laat u niet weerhouden om de pagina's te bezoeken.

Corona Maatregelen betreffende kerkdiensten

VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN
De overheid voert versoepelingen van de corona-maatregelen door die ingaan per 25 september. Naar aanleiding hiervan heeft de PKN nieuwe richtlijnen uitgebracht over hoe kerken met de coronadreiging kunnen omgaan. Voor de kerkdiensten in de Sions-kerk betekent dit het volgende:
· De verplichting van “1,5 meter afstand houden” wordt losgelaten.
· Het bijwonen van een kerkdienst hoeft niet meer van tevoren worden aangemeld( dit was al het geval) en registratie is niet meer nodig bij de ingang.
· Een coronatoegangsbewijs (QR code of vaccinatie-bewijs) is niet nodig.
· Wel blijven we de handen bij binnenkomst desinfec-teren.
· Ingaan van de kerkzaal mag vanaf het portaal zowel links als rechts.
· De jassen neemt u nog mee de kerkzaal in.
· Kerkbezoekers worden verzocht op de stoelen plaats te nemen waarbij u 1 stoel vrij houdt tussen verschillende gezinnen.
· Er mag weer worden gezongen.
· Collectes worden gehouden bij het verlaten van de kerk en wel bij iedere zijdeur in het voorportaal.
· Bij het uitgaan van de kerk wordt u verzocht de kerk te verlaten via de gangpaden terug richting voorpor-taal waar u de zijuitgang links of rechts neemt. Dit rij voor rij te beginnen bij de achterste rij.
· Ventilatie in de kerkzaal is belangrijk om mogelijke besmettingen te voorkomen. Ramen en deuren blij-ven dus voorlopig open.
Bovengenoemde maatregelen laten we ingaan vanaf zondag 3 oktober a.s.
Hoewel de 1,5 meter regel formeel niet meer van toe-passing is, willen we iedereen toch vragen om niet allemaal dicht op elkaar te gaan zitten en om voldoen-de afstand te blijven houden. Dus graag zoveel moge-lijk verspreiden in de kerkzaal.
Mocht de verwachte opkomst dusdanig groot zijn( bij-voorbeeld bij doopdiensten) is er nog altijd de moge-lijkheid om plaatsen in de Wingerd van te voren ge-reed te maken.
Nog een laatste opmerking: hebt u koorts, voelt u zich grieperig of moet u hoesten of iets dergelijks dan vra-gen we u om thuis te blijven. U kunt de dienst dan volgen via kerkomroep

Ambtsdragers

BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS
We zijn als kerkenraad ontzettend blij en dankbaar dat D.V. zondag 29 augustus de volgende ambtsdragers werden bevestigd;
Als ouderling: Erik Kelder, als diaken: Rick Kelder en Henri Lohuis, en als ouderling-kerkrentmeester: Harry Dunnewind.
Helaas houden we een vacature voor een ouderling.
Tijdens deze dienst namen we afscheid van Bertho Veltink, Rita Menderink, Wilco Wittenberg en Berny Mellema die hun functie als ambtsdragers na vier jaar weer neerleggen. We danken hen via deze weg voor hun onvermoeibare en betrokken inzet de afgelopen jaren!

Nieuws

Kerkomroep

Vanaf zondag 4 september 2011 is het mogelijk om thuis de kerkdiensten rechtstreeks te bekijken en te beluisteren via internet. Het enige wat u nodig hebt is een computer met internetverbinding. U kunt inloggen op Kerkomroep . De uitzending begint ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Het kost u niets, de kerk betaalt!